Adam Audio – warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na terenie Polski.

 1. Audiostacja zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi.
 2. 24-miesięczną gwarancję bezpłatnie można przedłużyć na okres 12 miesięcy, rejestrując produkt na stronie www.audiostacja.pl/gwarancja najpóźniej w ciągu 4 tygodniu od daty zakupu. Okres przedłużonej gwarancji liczony jest od daty wygaśnięcia 24-miesięcznej gwarancji.
 3. Okres gwarancji można bezpłatnie przedłużyć rejestrując zakup na stronie producenta w sekcji MY ADAM okres gwarancji zostanie przedłużony na okres 5 lat. Standardowa gwarancja udzielona przez producenta wynosi 2 lata, natomiast po rejestracji monitorów gwarancja zostaje przedłużona o kolejne 3 lat.
 4. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w przeciągu 21 dni od daty przyjęcia towaru do serwisu Audiostacji. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.
 5. Okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas liczony od dani dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego do momentu wyznaczenia terminu odbioru.
 6. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do serwisu Audiostacji lub sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych zjawisk losowych.
 8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje instalacji, konfiguracji oraz konserwacji sprzętu.
 9. Gwarancja nie obejmuje części obudowy i akcesoriów (kable, gałki, klawisze) podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów.
 10. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem Audiostacji, zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
 11. Ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu, zwłaszcza w niewłaściwym opakowaniu ponosi Kupujący.
 12. W przypadku stwierdzenia przez serwis Audiostacji wady niemożliwej do usunięcia, wymiany do urządzenia na takie same lub o zbliżonych właściwościach użytkowych dokonuje serwis lub sklep, w którym urządzenie zostało zakupione. Wymiana następuje po przedstawieniu dowodu zakupu oraz dokumentu akceptacji wymiany wystawionego przez serwis Audiostacji.
 13. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający ponosi koszty ekspertyzy technicznej oraz testowania.
 14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową.