Audiostacja – warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na terenie Polski.

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od daty sprzedaży.
 2. 24-miesięczną gwarancję bezpłatnie można przedłużyć na okres 12 miesięcy, rejestrując produkt na stronie www.audiostacja.pl/gwarancja najpóźniej w ciągu 4 tygodniu od daty zakupu. Okres przedłużonej gwarancji liczony jest od daty wygaśnięcia 24-miesięcznej gwarancji.
 3. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w przeciągu 21 dni od daty przyjęcia towaru do serwisu Audiostacji. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.
 4. Okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas liczony od dani dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego do momentu wyznaczenia terminu odbioru.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do serwisu Audiostacji lub sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych zjawisk losowych.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje instalacji, konfiguracji oraz konserwacji sprzętu.
 8. Gwarancja nie obejmuje części obudowy i akcesoriów (kable, gałki, klawisze) podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów.
 9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem Audiostacji, zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
 10. Ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu, zwłaszcza w niewłaściwym opakowaniu ponosi Kupujący.
 11. W przypadku stwierdzenia przez serwis Audiostacji wady niemożliwej do usunięcia, wymiany do urządzenia na takie same lub o zbliżonych właściwościach użytkowych dokonuje serwis lub sklep, w którym urządzenie zostało zakupione. Wymiana następuje po przedstawieniu dowodu zakupu oraz dokumentu akceptacji wymiany wystawionego przez serwis Audiostacji.
 12. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający ponosi koszty ekspertyzy technicznej oraz testowania.
 13. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową.