Audiostacja – warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na terenie Polski.

 1. Okres gwarancji zależny jest od producenta sprzętu i wynosi standardowo 24 miesiące. W przypadku niektórych produktów marki RODE gwarancja wynosi do 10 lat. Audiostacja oferuje dodatkowy rok standardowej gwarancji na produkty. Dodatkowa gwarancja jest możliwa po wypełnieniu na stronie formularza rejestracji gwarancji. Okres na rejestrację produktu wynosi cztery tygodnie od daty zakupu.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  • urządzeń z nieczytelnym lub usuniętym numerem seryjnym,
  • skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz przepalonych bezpieczników,
  • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (czyszczenie, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja, programowanie) – w innym przypadku naliczana jest opłata za usługę.
  • zużycia się suwaków, przycisków, potencjometrów,
  • uszkodzeń przetworników elektroakustycznych w mikrofonach oraz słuchawkach w przypadku wykrycia zabrudzeń i osadów spowodowanych brakiem lub zużyciem się gąbki zabezpieczającej przetwornik, lamp we wzmacniaczach audio i mikrofonach,
  • wad i uszkodzeń, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.
 3. Gwarancja wygasa w przypadku wykrycia:
  • mechanicznych uszkodzeń sprzętu i usterek z nich wynikających, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych przewodów i wtyków słuchawek,
  • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, jeżeli zostały one umieszczone na urządzeniu,
  • zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu,
  • szkód lub uszkodzeń powstałych w wyniku:
  a) wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub z instrukcją obsługi,
  b) niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
  c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  d) klęsk żywiołowych, w tym zaburzeń napięcia zasilania.
 4. Wady lub uszkodzenia sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie najszybciej jak to będzie możliwe (kwestia dostępności części). Każdy klient będzie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego o statusie reklamacji. W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy ustalany będzie przez zainteresowane strony indywidualnie.
 5. Sprzęt podlegający naprawie należy dostarczyć na własny koszt do punktu serwisowego lub sklepu wraz z dowodem zakupu urządzenia, pełnymi namiarami teleadresowymi oraz dokładnym opisem problemu.
 6. Gwarant zastrzega sobie wydłużenie okresu naprawy lub prawo odesłania sprzętu bez naprawy na koszt klienta w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 5.
 7. Adres serwisu: 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 93/95. Serwis czynny jest w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku. Tel. kontaktowy: 22 122 53 13, e-mail: [email protected]
 8. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z punktu serwisowego, ponosi Kupujący.
 9. Wszelkie rozbieżności w numerach seryjnych lub w innych danych sprzętu oraz ślady napraw wykonywanych przez osoby nieuprawnione są wystarczającą podstawą do odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji. Na czas ewentualnego uzupełnienia przez klienta wymogów formalnych, bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego sprzętu ulega zawieszeniu.
 10. Urządzenia nieposiadające plomb, noszące ślady uszkodzeń w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych, mogą utracić ochronę gwarancyjną.
 11. O istotności naprawy gwarancyjnej rozstrzyga serwis.
 12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy, do daty wyznaczonego terminu jego odbioru z punktu serwisowego.
 13. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Audiostacji.
 14. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują roszczeń związanych z utratą zysków w wyniku awarii urządzenia.
 15. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski. Klient w chwili zakupu urządzenia jednocześnie akceptuje niniejsze warunki gwarancji.
 16. Gwarant nie odpowiada za dane pozostawione na nośnikach w sprzęcie dostarczonym do serwisu.
 17. Niezależnie od daty zakupu, gwarancja na sprzęt wygasa w momencie gdy dany model sprzętu przestaje być produkowany, to znaczy producent wycofał model z oferty oraz nie posiada już części potrzebnych do naprawy.
 18. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi. Powyższe warunki gwarancji nie kolidują z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.