Lauda Audio – warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji dla produktu wynosi 24 miesięcy.
 2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:
  – 14 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzętu do serwisu
  W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. przy konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu reklamującego..
 3. Naprawa w ramach gwarancji będzie dokonana po przedstawieniu:
  – Poprawnie, czytelnie wypełnionej i podpisanej przez kupującego, ważnej karty gwarancyjnej bez poprawek i skreśleń.
  – Reklamowanego sprzętu
  – Dowodu zakupu
 4. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony, po uprzednim uzgodnieniu, do najbliższego punktu serwisu serwisowego, a gdyby nie było to możliwe (np. brak serwisu w miejscu zamieszkania) do punktu zakupu sprzętu.
 5. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 6. W przypadku stwierdzenia przez serwis używania produktów konsumenckich do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Nabywca poniesie koszty robocizny, a czas gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych pięć napraw uszkodzeń spowodowanych z winy producenta, a produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem lub serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 7. Czynności wykonywane przez punkty serwisowe polegające na sprawdzaniu działania i pomiarze parametrów technicznych, np. regulacji mechanizmów, strojeniu i wymianie bezpieczników i lamp, nie są zaliczane do limitu napraw stanowiących podstawę do wymiany urządzenia na nowe. Wymiana bezpieczników i lamp są czynnościami płatnymi. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów  i koszty ich wymiany. Wszelkie wadliwe produkty oraz części, które wymieniono stają się własnością serwisu.
 8. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy gwaranta oraz, i w szczególności produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, produkty wadliwie działające lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nadużywania, niedbałości konsumenta lub stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane w skutek:
  – Nadmiernego obciążenia kolumn sygnałem przesterowanym
  – Nadmiernego obciążenia kolumn sygnałem o zbyt dużej mocy
  – Przepływu prądu ze wzmacniacza na kolumny
  – Jednoczesnego wystąpienia powyższych przyczyn w dowolnej konfiguracji, co doprowadza do przepalenia cewki głośników.
  Nie obejmuje ona także produktów wadliwie działających lub uszkodzonych na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących korozję czy plamy. Gwarancja nie obejmuje również produktów, w których inne osoby niż punkt serwisowy (w tym konsument) naruszyły plombę gwarancyjną lub ingerowały w jakikolwiek sposób.
 9. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  – Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów (karty gwarancyjnej, dowodu zakupu), a znajdującymi się na na sprzęcie
  – Naruszenia plomb gwarancyjnych
  – Dokonania przez reklamującego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych sprzętu
  – Uszkodzenia spowodowanego przez zdarzenia losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania itp.)
 10. Uszkodzenia i czynności o których mowa w punkcie 8 i 9 mogą być usunięte na koszt klienta.
 11. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu. Z uwagi na swoją budowę, zasilacze sieciowe (np. w subwooferach aktywnych) mogą wydawać cichy przydźwięk sieciowy zarówno w trakcie pracy urządzenia, jak i w stanie spoczynku (standby). Jest to zgodne z normami producenta i w niczym nie obniża jakości dźwięku.
 12. Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 8 i 9 niniejszej karty gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji, chyba, że serwis stwierdzi inaczej.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy użytkownika, serwis wyda stosowne oświadczenie, które zostanie przekazane kupującemu, a fakt ten zostanie odnotowany na niniejszej gwarancji.
 14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.