Soundcraft – warunki gwarancji

ESS Audio jako oficjalny i jedyny dystrybutor grupy HARMAN informuję, że na wszystkie
produkty marki Soundcraft, wprowadzone do obrotu w Polsce bezpośrednio lub poprzez
autoryzowaną sieć sprzedaży i zakupione po 1 marca 2018r. objęte są programem „service care”,
którego warunki określone są poniżej. Jednocześnie informujemy, że firma ESS AUDIO, opowiada za
wszelkie wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży
niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym,
chyba że indywidualne warunki umowy mówią inaczej.

 1. Okres Programu „service care” obejmuje 36 miesiący od daty zakupu od autoryzowanego
  dystrybutora grupy Harman. Niniejszy program nie obejmuje uszkodzeń lub strat: spowodowanych
  przez wypadek (w tym działanie siły wyższej lub siły natury), niewłaściwe użycie, nadużycie,
  zaniedbanie, modyfikację produktu; występujące podczas wysyłki (nawet gdy ESS Audio
  zorganizowało lub zapłaciło za wysyłkę); spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w
  instrukcji obsługi, w tym zaniechaniem wykonywania zalecanych okresowych lub rutynowych
  czynności konserwacyjnych; wynikające z napraw przez kogoś, do czego ESS Audio nie upoważniło;
  (w przypadku produktów nieokreślonych przez firmę ESS Audio do użytku komercyjnego lub
  przemysłowego) spowodowanych jakimkolwiek zastosowaniem komercyjnym lub przemysłowym;
  stosowanym do dekoracji; używaniem tego produktu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem;
  lub objęte polisą ubezpieczeniową wykupioną na własną rękę.
 2. W celu weryfikacji czy dany produkt może być objęty w/w programem należy wysłać wiadomość
  zawierającą nazwę produktu oraz jego numer seryjny na adres e-mail : [email protected]
 3. Program „service care” ograniczony jest na wybrane podzespoły:
  a) do 12 miesięcy od daty zakupu na:
  – wyświetlacze cyfrowe/ ekrany LCD,
  – wskaźniki, – przełączniki / czujniki,
  – potencjometry / regulatory,
  – wszelkie rodzaje tłumików, także zmotoryzowane,
  – wszelkie elementy mechaniczne, które mogą być poddane działaniu siły zewnętrznej,
  b) do 90 dni od daty zakupu na: – akcesoria, – przełączniki nożne dołączane do produktów , –
  pokrowce ochronne. Podzespoły ulegające zużyciu tj.: bezpieczniki, baterie, kable, żarówki, itp., nie
  podlegają reklamacji!
 4. Aby dokonać naprawy w ramach programu „service care” należy przekazać na własny koszt
  sprzęt z: – czytelnym numerem seryjnym – dokumentem sprzedaży (lub jego czytelną kopią) – opisem
  usterki i telefonem kontaktowym do punktu zakupu lub bezpośrednio do serwisu na adres: Serwis ESS
  Audio, ul., Graniczna 17 , 05-092 Łomianki.
 5. W okresie programu „service care” naprawa jest bezpłatna i wszelkie koszty naprawy ponosi
  serwis.
 6. Naprawy gwarancyjne wykonane zostaną w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do
  punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie
  ustalany przez strony.
 7. Naprawa lub wymiana produktu w okresie programu „service care” nie wydłuża pierwotnego
  terminu programu „service care” wymienionego w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 3.