Turbosound – warunki gwarancji

 1. Importer udziela w imieniu producenta gwarancji na sprawne działanie produktu w okresie 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.
 2. Gwarancja na sprawne funkcjonowanie głośników ograniczona jest do 12 miesięcy liczonych od daty sprzedaży.
 3. Gwarancja objęte są wyłącznie urządzenia nabyte w sieci dystrybucyjnej importera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki na stronie tytułowej bez zmian i skreśleń. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie z w dowodem zakupu.
 5. Klient jest zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem sprzedaży do punktu sprzedaży w którym został on nabyty lub po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu warunków dostawy z importerem, dostarczyć na adres autoryzowanego serwisu importera. Wszelkie koszty przesyłki w obydwie strony poniesie Klient.
 6. Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący.
 7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 21 dni w od momentu dostarczenia produktu do punktu sprzedaży lub bezpośrednio importerowi. Okres ten może ulec wydłużeniu do 45 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta na co Klient wyraża zgodę korzystając z usług serwisu importera. Okres gwarancji jest automatycznie przedłużany o czas przebywania produktu w naprawie odnotowany w tej karcie gwarancyjnej.
 8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji produktu niezgodnej z instrukcją obsługi, niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwych warunków przechowywania. W szczególności gwarancji nie podlegają uszkodzenia głośników wynikające z przekroczenia mocy znamionowej.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wyrobu oraz uszkodzeń spowodowanych przez zjawiska losowe takie jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz inne okoliczności i siły wyższego rzędu.
 10. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji (zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.), a także części ulegające naturalnemu zużyciu (bezpieczniki, żarówki, lampy elektronowe, baterie, struny itp.), ich wymiana dokonywana będzie na koszt Klienta.
 11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje instalacji, konfiguracji oraz konserwacji produktu.
 12. Naprawy lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieupoważnione, a także zniszczenie lub uszkodzenie założonych plomb gwarancyjnych powoduje utratę przez Klienta praw gwarancyjnych.
 13. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę produktu na wolny od wad (nowy lub o zbliżonych właściwościach użytkowych według uznania importera), gdy w okresie gwarancji importer dokona czterech napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.
 15. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.